Pitney Bowes DM160i Franking Machine

PB-DM160I.jpg