Pitney Bowes DM200/ DM225/ DM250/ DM300 Franking Machines

PB-DM200.jpg